Salgsbetingelser

(Oppdatert 17.12.2019)

Link til utskriftsvennlig versjon (pdf)


Alminnelige betingelser:

Nedenstående salgsbetingelser får anvendelse i det omfang der ikke annet er avtalt skriftlig mellom partene.

Forbrukerkjøp (Salg til privatpersoner):
Ved forbrukerkjøp henvises det til Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) og Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven), Kap. 8.

Ved fjernsalg gis det en angrerett med en frist på 14 dager til å gå fra avtalen etter inngåelsen av kjøpsavtalen. Hvis varen allerede er sendt fra Parma Plast iht. avtalt leveringstid, på det tidspunktet som kjøper meddeler selger at denne går fra avtalen, skal kjøper betale for allerede påløpte kostnader i forbindelse med gjennomføringen av avtalen, så som for eksempel kostnader forbundet med varetransport, ekspedisjon.

Ved bruk av angreretten for kjøpsavtaler av varer som fraviker selgers standard lagersortiment, påløper også de produksjonskostnader som har påløpt innen avtalen er blitt frafalt av kunden.

For varer som er pakket ut av originalemballasjen, og/eller tatt i bruk av kunden, frafaller retten til angrerett.

Forespørsel/bestilling:
Kjøper har plikt til å oppgi alle krav til produktet eller tjenesten som omfatter tekniske opplysninger, dokumentasjons-krav, kontroll- og prøvebetingelser.

Tilbudte produkter:
De tilbudte produkter baseres på gjeldende regelverk, myndighetskrav og godkjennelser på tilbudsdagen. Det tas forbehold om prisendringer som følge av revisjon.

Endringer:
Kjøper kan bli belastet med kostnader relatert til endringer på produktet, hvis endringen er iverksatt av kjøper. Kjøper kan bli belastet med kostnader relatert til endring av ordrestørrelse og leveringstider på en allerede bestilt ordre eller leveringsavtale, hvis endringen er iverksatt av kjøper.

Pris:
Hvis ikke annet er angitt, er prisene regnet netto, eksklusive merverdiavgift. Parma Plast tar forbehold om senere prisendringer.

Levering:
Avtalte leveringsbetingelser fortolkes i henhold til Incoterms 2020. Er ingen slik leveringsbetingelse spesielt avtalt, ansees levering skjedd Ex Works lager v/Parma Plast iht. Incoterms 2020. Leveringstid etter nærmere avtale. Hvis leveringsbetingelse tilsier at kunden skal besørge frakten, skal kunden oppgi hvilken befrakter som skal benyttes. Hvis ikke dette gjøres, administrerer Parma Plast frakten, og fakturerer denne til kunden. Med leveringstid menes den dato varene sendes fra Parma Plast as.

Betalingsbetingelser:
Hvis ikke annet er særskilt avtalt, skal full betaling skje kontant ved levering eller på forskudd.

Forsinkelsesrente:
Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente jfr. Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven). Rentenotaer har ikke løpedager. Purregebyr jfr. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Salgspant: Parma Plast as har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen, med tillegg av renter og omkostninger, er helt betalt iht. norsk lov om pant (panteloven) §3-14 og 3-22.

Patenter og rettigheter:
Parma Plast as forbeholder seg eksklusiv rett til opphavsrettslige eller andre immaterielle rettigheter vedrørende tegninger, tekniske detaljer eller annet som blir betrodd fra Parma Plast as vedrørende tilbud eller salg.

Taushetsplikt:
Selger og kjøper har taushetsplikt om tegninger, modeller og spesifikasjoner som stilles til den andre parts rådighet Opplysninger Parma Plast as har gitt under for eksempel tilbudsfremstilling og/eller kontraktsforhandlinger, kan ikke benyttes av kjøper ved innhenting av tilbud fra annen leverandør. Kjøperen skal holde Parma Plast as skadesløs for alt ansvar for royalty eller annen betaling til tredjemann for bruk av patenter, registrerte varemerker eller andre beskyttede rettigheter, når varen er produsert med mønster eller spesifikasjoner levert av kjøperen.

Offentlige sikkerhetskrav:
Dersom varen skal leveres til, eller brukes i andre land enn Norge, må kjøperen selv ta ansvar for sikkerhetskrav i slike land.

Reklamasjon/retur:
Hvis varen ikke er i overensstemmelse med spesifiserte krav, skal reklamasjon gjøres uten ugrunnet opphold og senest 8 dager etter mottak med angivelse av årsak. Henvisning til ordre- /fakturanummer må alltid oppgis. Retur av lagerførte varer godkjennes kun etter nærmere avtale. Varer som har fått originalemballasjen brutt, tas ikke i retur, med mindre feil fra Parma Plast as kan påvises. Ved retur av varer påløper gebyr pålydende 25% av varens fakturaverdi, i tillegg til de reelle omkostninger som returen medfører, med mindre feil fra Parma Plast as kan påvises. Spesialbestilte eller ordreproduserte varer, som ikke er standard lagerført ved Parma Plast as, tas ikke i retur, med mindre feil fra Parma Plast as kan påvises.

Avvik:
Ved feil/mangler har Parma Plast as valget mellom omlevering eller utbedring av varen. Selger har ikke ansvar for tap som måtte oppstå ved nevnte feil og mangler, med mindre omlevering eller utbedring ikke er mulig. Erstatningsansvaret er i alle tilfeller begrenset til varenes fakturaverdi.

Forsinkelse og force majeure:
Det tas forbehold om forsinkelse og andre avvik på grunn av forhold som Parma Plast as ikke er herre over (force majeure).

Tvister og uklarheter:
Alle handlinger skal være i samsvar med norske lover og forskrifter. Partene skal forsøke å avgjøre enhver tvist som oppstår i en ånd av god tro og gjensidig forståelse. Hvis dette mislykkes, skal en eventuell tvist endelig avgjøres ved voldgift i henhold til norsk lov om voldgift. Voldgiftsstedet skal være i Bergen, Norge. En voldgiftsdom skal være endelig, bindende og rettskraftig for begge parter. Eventuell voldgift i henhold til denne betingelsen skal gjennomføres på norsk.